عنوانتوضیحاتحجم 
حفاظتي پرس هاي تزريقي پلاستيك و دايكاستآيين نامه شماره 28 650/36 KBدانلود
حفاظتي مولد بخار و ديگ هاي آبگرم آيين نامه شماره 26203/86 KBدانلود
حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشياء در كاركاه هاآيين نامه شماره 3231/39 KBدانلود
پيش گيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاه ها آيين نامه شماره 16125/38 KBدانلود
تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاه ها آيين نامه شماره 499/70 KBدانلود
حفاظت فني و بهداشت در كارهاي كشاورزي مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتيآيين نامه شماره 31107/52 KBدانلود
كميته حفاظت فني و بهداشت كارآيين نامه شماره 561/06 KBدانلود
مقررات حفاظتي ساختمان كارگاه هاآيين نامه شماره 2169/86 KBدانلود
نحره تشخيص و تائيد مشاور فني و خدمات ايمنيآيين نامه شماره 665/95 KBدانلود
وسايل حفاظت انفراديآيين نامه شماره 7102/30 KBدانلود
مقررات ایمنی مقررات ایمنی و رفت و آمد رانندگان شرکتها و موسسات حمل ونقل51/55 KBدانلود
مقررات حفاظت در ريخته گيري . اهنگيري و جوشكاريآيين نامه شماره 2083/69 KBدانلود
مقررات حفاظتي حفر چاه هاي دستي آيين نامه شماره 29106/68 KBدانلود
آيين نامه ايمني امور پيمانكاري آيين نامه ها 128/34 KBدانلود
آيين نامه ايمني در آزمايشگاهها 98/46 KBدانلود
آيين نامه ايمني در صنايع شيشه آيين نامه ها 219/88 KBدانلود
آئئين نامه حفاظتي حمل دستي بار 241/14 KBدانلود
آئين نامه آموزش ايمني كارفرمايان . كارگران و كارآموزان 124/51 KBدانلود
آئين نامه علايم ايمني در كارگاهها 1/02 MBدانلود
آيين نامه ايمني ماشينها و ادوات كشاورزيآيين نامه ها 286/59 KBدانلود
آيين نامه عمومي ايمني در تعميرگاه هاي وسايط نقليه آيين نامه ها 264/60 KBدانلود
آیین نامه تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت 1/07 MBدانلود
ايمني معادنآيين نامه شماره 30312/58 KBدانلود
آيين نامه ايمني ماشينهاي ليفتراكآيين نامه ها 252/87 KBدانلود
آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه هاآيين نامه شماره 1107/40 KBدانلود
آيين نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در كارگاه ها  411/39 KBدانلود
 
  
 
 
 عنوانصاحب امتیازگروهتاریخ تغییرحجم 
HSE-206ايمن صدرا 1390/03/25138/64 KBدانلود
HSE-15ايمن صدرا 1390/03/25590/14 KBدانلود
HSE-11ايمن صدرا 1390/03/25120/48 KBدانلود
HSE-206ايمن صدرا 1390/03/25138/64 KBدانلود
HSE-206ايمن صدرا 1390/03/25138/64 KBدانلود
HSE-206ايمن صدرا 1390/03/25138/64 KBدانلود
HSE-03ايمن صدرا 1390/03/25225/91 KBدانلود
HSE-02ايمن صدرا 1390/03/25147/39 KBدانلود
HSE-01ايمن صدرا 1390/03/25164/17 KBدانلود
HSE-07ايمن صدرا 1390/03/25142/73 KBدانلود
HSE-05ايمن صدرا 1390/03/25152/44 KBدانلود
HSE-04ايمن صدرا 1390/03/25163/94 KBدانلود
 
    
 
 عنوانصاحب امتیازگروهتاریخ تغییرحجم 
فصل 10 قانون كارايمن صدرا 1390/03/2531/66 KBدانلود
فصل 09 قانون كارايمن صدرا 1390/03/2538/19 KBدانلود
فصل 08 قانون كارايمن صدرا 1390/03/2535/26 KBدانلود
فصل 12 قانون كارايمن صدرا 1390/03/2543/77 KBدانلود
فصل 11 قانون كارايمن صدرا 1390/03/2545/79 KBدانلود
فصل 11 قانون كارايمن صدرا 1390/03/2545/79 KBدانلود
فصل 07 قانون كارايمن صدرا 1390/03/2541/55 KBدانلود
فصل 03 قانون كارايمن صدرا 1390/03/2578/04 KBدانلود
فصل 02 قانون كارايمن صدرا 1390/03/2575/39 KBدانلود
فصل 01 قانون كارايمن صدرا 1390/03/2532/86 KBدانلود
فصل 06 قانون كارايمن صدرا 1390/03/2541/38 KBدانلود
فصل 05 قانون كارايمن صدرا 1390/03/2557/53 KBدانلود
فصل 04 قانون كارايمن صدرا 1390/03/2575/61 KBدانلود
 
    
استانداردها
 
   

 

.:. لینک جستجوی استانداردهای جمهوری اسلامی ایران .:.

http://std.isiri.org/UserStd/StdSearch.aspx

از طریق این لینک می توانید از استانداردهای مهم در صنایع ایران آشنا شوید .

در زیر تعدادی از این استانداردها برای دانلود قرار داده شده است .


 * استاندارد اندازه‌هاي دستکشهاي کشباف ( استاندارد شماره  1234 )

* استاندارد کفش کتاني تخت لاستيکي ( استاندارد شماره  1386 )

ایمن صدرا ، کفش ایمنی ، کلاه ایمنی ، لباس کار ، لباس فورم ، دستکش ایمنی ، پوتین ایمنی ، کفش کار ، روپوش سفید ، وسایل ایمنی